Frequently Asked Questions

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi đưa vào một số câu hỏi thường gặp về Centre for Neuro Skills® (CNS) và phục hồi chấn thương não do sang chấn. Nếu bạn không thấy các câu hỏi của mình được trả lời trong phần này vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng trả lời.

Sự phục hồi tại CNS đặc biệt như thế nào? Không phải là trị liệu tương tự cũng có ở một bệnh xá gần hơn?
CNS cung cấp loại trị liệu gì?
Trong khi ở CNS, thành viên gia đình của tôi sẽ nhớ nhà, làm cho việc phục hồi khó khăn hơn?
Ai sẽ trông coi và chăm sóc thành viên gia đình của tôi khi họ ở CNS?

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store