What Kind of Therapy Does CNS Provide

CNS Cung Cấp Loại Trị Liệu Gì?

Chương trình TBI sau cấp tính của CNS cung cấp các dịch vụ phục hồi toàn diện với nhân sự là các nhân viên trị liệu có kinh nghiệm để xử lý mọi nhu cầu của bệnh nhân. Vật lý trị liệu, Trị liệu lao động, Trị liệu tiếng nói, Trị liệu nghề nghiệp, Tư vấn cung cấp các kế hoạch đánh giá và điều trị để xử lý một cách có hiệu quả bất kỳ lĩnh vực khiếm khuyết nào.

Vật Lý Trị Liệu

Khoa Vật Lý Trị Liệu chịu trách nhiệm chẩn đoán và điều trị chức năng vận động và các rối loạn về vận động. Các lĩnh vực điều trị có thể bao gồm: sức bền, sức chịu đựng, cân bằng, điều phối, phạm vi di chuyển, lập kế hoạch vận động, và khả năng di chuyển hiệu quả. Vật lý trị liệu cũng được sử dụng trong đánh giá và điều trị rối loạn chức năng của các hệ thống tiền đình và tiểu não. Các hệ thống này ảnh hưởng đến sự cân bằng, kiểm soát tư thế, định hướng môi trường và không gian, và tổ chức di chuyển hiệu quả trong không gian.

Trị Liệu Lao Động

Trị liệu lao động xử lý một loạt các phạm vi chuyển động chi trên, sức bền/sức chịu đựng, liên kết giác quan, liên kết song phương/hai tay, sự khéo léo và các chức năng vận động tinh tế, các chức năng vận động của mắt, nhận thức trực quan, và các chức năng vận động nhận thức. Nhân viên trị liệu lao động trong lĩnh vực phục hồi thần kinh được đào tạo để xử lý các vấn đề về thị lực, vận động mắt và nhận thức trực quan rất tế nhị nhưng nhiều khi có ảnh hưởng lớn. Nhân viên trị liệu hợp tác chặt chẽ với bác sĩ thần kinh mắt và/hoặc chuyên gia về đo thị lực phát triển. Các vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ không gian và nhận thức của bệnh nhân về môi trường xung quanh, đọc, toán, viết, lái xe, ADL, tương tác cộng đồng, hành vi, và các khía cạnh về nghề nghiệp.

Trị Liệu Tiếng Nói và Ngôn Ngữ

Trị Liệu Tiếng Nói đánh giá, xác định, và điều trị khiếm khuyết về các chức năng vận động của miệng (ví dụ nuốt, nói, thao tác thức ăn), kỹ năng ngôn ngữ/giao tiếp, và nhận thức. Nhà nghiên cứu bệnh học về tiếng nói và nhân viên trị liệu về giáo dục làm việc như là một nhóm để xử lý các kỹ năng nhận thức và học tập cần thiết để trở về gia đình và cộng đồng.

Tư Vấn

Tư vấn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong việc giúp đạt được sự trở lại một cuộc sống độc lập thành công. Khoa tư vấn đánh giá, xác định, và xử lý điều chỉnh đối với khuyết tật, sự tự trọng, tự tôn, mối quan hệ hôn nhân/gia đình, quan hệ xã hội, khả năng tình dục, và các kỹ năng đối phó với bệnh nhân và gia đình. Điều chỉnh khuyết tật phải được xử lý một cách phù hợp để có một kết quả thành công trị liệu.

Trị Liệu Nghề Nghiệp

Phục hồi nghề nghiệp yêu cầu nhân viên trị liệu có kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển các kỹ năng làm việc, tư vấn việc làm, và bố trí nghề nghiệp phù hợp. Một sự hiểu biết rõ ràng về sự phức tạp của các khiếm khuyết TBI, về mặt nhận thức, giác quan vận động, trực quan-nhận thức, nhận thức-hình ảnh, nhận thức-âm thanh, cảm xúc, trí nhớ và nhiều chức năng ảnh hưởng khác đối với kỹ năng và bố trí hướng nghiệp rất cần thiết đối với lĩnh vực này (không cung cấp tại các địa điểm ở California).

Tái Hòa Nhập Cộng Đồng

Môi trường cư trú của CNS cung cấp cho bệnh nhân cơ hội áp dụng các kỹ năng phát triển trong một môi trường thực tế, dựa vào cộng đồng. "Tính hiệu lực của môi trường" này rất quan trọng trong việc tổng quát hóa thành công vào thế giới thực tế các kỹ năng đã học được trong trị liệu y tế.

Các Chuyên Gia Y Tế

Một chương trình phục hồi chấn thương não toàn diện công nhận sự cần thiết của các chuyên gia y tế. Ban đầu, bệnh nhân có thể yêu cầu sự can thiệp y tế cấp tính đáng kể. Khi đạt được mức ổn định y tế, "mô hình y tế" của điều trị sẽ trở nên ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, chuyên gia thần kinh, bác sĩ mắt, bác sĩ phổi, bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ giải phẫu miệng, hoặc là bác sĩ khoa tai có thể vẫn cần để tư vấn và giám sát suốt quá trình sau cấp tính.

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store