Who Takes Care of My Family Member While at CNS

Ai Chăm Sóc Thành Viên Gia Đình Của Tôi Trong Khi ở CNS?

Nhiều thành viên gia đình quan ngại về thành viên gia đình bị chấn thương não, người mà đi lại được nhưng vẫn lẫn lộn và khả năng nhận thức an toàn kém. Bệnh nhân bị kích động, người mà có thể tìm cách trốn hoặc tránh những nhiệm vụ khó khăn, hoặc là bệnh nhân thiếu nhận thức hay "đi lang thang" thì luôn là mối quan ngại.

Vì vậy, chương trình CNS được thiết kế để giám sát hoàn toàn những bệnh nhân có những khó khăn này. An toàn là quan trọng, vì vậy giám sát 24 tiếng được đảm bảo. Trong các giờ lâm sàng, bệnh nhân được cung cấp các phiên trị liệu được tùy biến cho từng cá nhân. Trong các giờ phi lâm sàng, bệnh nhân đuợc hỗ trợ và giám sát bởi một chuyên gia phục hồi thần kinh. Khi nhận thức và hành vi của bệnh nhân được cải thiện, sự giám sát này giảm dần và được theo dõi một cách cẩn thận.

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store